Top
ОШ Марко Орешковић

Основна школа „Марко Орешковић“

Отона Жупанчича 30 • 11070 Нови Београд • Србија • тел. 011/31-92-032

Шаљиви оглас

Мењам два часа математике
за дубоке најк патике.
Мењаћу дневник црвени
за један бицикл дрвени.
Изнајмљујем учитељицу строгу
за журке као бабарогу.
Поклањам директора строгог
уз кога иде мали једнорог,
и његово строго лице,
мењам за кило пице.
Једино не мењам другаре,
ни за какве светске паре.
Ако ми за ово не да пет,
Одлазим одавде
у далеки свет.
Марко Ковачевић, III/3

ОШ „Марко Орешковић“

20.
децембар
2016.

Осигурање ученика

Поштовани родитељи, За школску 2016/2017. годину изабрана је компанија Generali осигурање. Ученици, који су уплатили премију осигурања, осигурани су 24 сата дневно, без обзира на место евентуалне незгоде.

Осигуране суме у динарима

 • Инвалидитет - 540.000,00 рсд
 • Смрт услед незгоде - 328.850,00 рсд
 • Прелом кости-једнократна исплата - 4.800,00 рсд
 • Дневна накнада - 81,00 рсд
 • Трошкови лечења - 260.000,00 рсд
 • Болнички дани - 1.040,00 рсд
 • Хирушке интервенције - 6.000,00 рсд
 • Смрт услед саобраћајне незгоде - 20.000,00 рсд
 • Годишња - 300,00 рсд

Осигурани ризици

 • Трајни инвалидитет подразумева различите степене губитка опште способности, по основу којих се исплаћује износ сразмеран проценту инвалидитета од осигуране суме за стопроцентни инвалидитет. Степени инвалидитета су унапред дефинисани у Табели инвалидитета, која је саставни део Полисе осигурања. У случају подношења одштетног захтева степен инвалидитета одређује стручно лице Осигуравача на основу достављене медицинске документације;
 • Под ризиком прелом кости сматра се прелом кости осигураника настао као последица несрећног случаја ( незгоде) који подразумева потпуни или делимични прекид континуитета кости. Исплаћује се уговорена осигурана сума без обзира на врсту прелома ( осигуравач може не узимајући у обзир врсту насталог прелома да исплати до 100% осигуране суме за случај прелома кости);
 • Под ризиком хирушке интервенције сматра се хирушка интервенција извршена над осигураником као последица несрећног случаја (незгоде). У зависности од категорије извршене хирушке интервенције, исплаћује се проценат од осигуране суме уговорене полисом осигурања ( у случају хирушке интервенције I категорије исплаћује се 50% осигуране суме, у случају хирушке интервенције II категорије исплаћује се 75% осигуране суме а у случају компликације 100% осигуране суме);
 • Смрт као последица незгоде;
 • Покривени су трошкови стварних и нужних трошкова лечења стања која су последица несрећног случаја које би осигураник морао сам да плати, а највише до износа уговорене осигуране суме за трошкове лечења. Укључује и накнаду у висини од 4 промила од уговорене суме за трошкове лечења за сваки дан проведен на лечењу у установама стационираног типа ( болнички дани) , али највише до 30 дана у току једне године;
 • Ако несрећни случај има за последицу осигураникову пролазну неспособност похађања наставе, исплаћује му се уговорени износ дневне накнаде за све дане трајања привремене неспособности у складу са извештајем лекара, а највише до 200 дана у току једне године;
 • Појам несрећног случаја. Несрећним случајем сматра се сваки изненадни и од воље осигураника независни догађај који за последицу има нарушавање здравља које захтева лечење, потпуни или делимични инвалидитет или смрт осигураника: гушење, судар, удар предметом, удар струје или грома, пад, оклизнуће, тровање хемијским агенсима, инфекција, повреде проузроковане несрећним случајем, опекотине, дављење и утопљење, гушење, прснуће мишића, ишчашење, прснуће зглобних веза, прелом здравих костију и слично.
 • Смрт услед саобраћајне незгоде.

По наступању осигураног случаја осигуравач исплаћује додатну уговорену осигурану суму.